KLAUZULA INFORMACYJNA CAR NET POLSKA SP. Z O.O.

DLA KLIENTÓW

W związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych znanym powszechnie jako „RODO” chcielibyśmy przekazać Ci kilka informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych.

 

ADMINISTRATOR TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I DANE KONTAKTOWE

Car Net Polska sp. z o.o. ul. Podmiejska 4, 62-800 Kalisz, iod@carnet.pl

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWA PRAWNA, OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. zawarcia i realizacji umowy(poprzez formularz na stronie www.carnet.pl, telefonicznie lub w osobiście w oddziale)w oparciu o Ogólne Warunki Wynajmu dostępne na stronie www.carnet.pl/oww, podstawa: konieczność wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia kroków na wniosek osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, art. 6 ust 1 lit b) RODO. Dane przetwarzane będą do czasu rozwiązania umowy;
 2. prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego w zw. z odpowiednimi przepisami prawa. Dane przetwarzane będą przez okres wymagany przepisami (np. podatkowymi);
 3. spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Car Net (np. udzielenie informacji uprawnionym organom), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego w zw. z odpowiednimi przepisami prawa. Dane przetwarzane będą przez okres wymagany przepisami;
 4. marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, która została wyrażona przez zaznaczenie odpowiedniego okna wyboru lub podanie dodatkowych danych. Dane przetwarzane będą do czasu wycofania zgody;
 5. podniesienia jakości usług np. poprzez badanie satysfakcji dotyczącej zrealizowanej umowy bezpośrednio po jej zakończeniu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest dbanie o jakość świadczonych usług. Dane przetwarzane będą do momentu złożenia skutecznego sprzeciwu;
 6. zapewnienia bezpieczeństwa mienia (pojazdów) Spółki np. za pomocą monitoringu GPS (m.in. geolokalizacja, prędkość pojazdu i inne parametry funkcjonowania pojazdu) - podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO- polegający na dbaniu o mienie (samochody) zarządzane lub należące do Spółki. Dane przetwarzane będą przez maksymalny okres 3 miesięcy;
 7. podniesienia bezpieczeństwa, zabezpieczenia przed roszczeniami oraz podnoszenia jakości usług np. za pomocą systemu nagrywania rozmów telefonicznych, podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tzw. prawnie uzasadniony interes administratora danych polegający na zapewnieniu ochrony informacji i dbaniu o interesy Spółki. Dane przetwarzane będą przez maksymalny okres 3 miesięcy;
 8. rozpatrywania reklamacji, skarg, wniosków, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest dbanie o jakość i wizerunek przedsiębiorcy. Dane przetwarzane będą do czasu załatwienia sprawy będącej przedmiotem reklamacji, skargi, wniosku lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu;
 9. dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – polegającego na obronie interesów administratora. Dane te przetwarzane będą do czasu przedawnienia roszczeń lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

 

DANE PRZETWARZANE NA PODSTAWIE ZGODY

W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jest ona zawsze dobrowolna i może być odwołana w każdej chwili.

Aby wycofać zgodę możesz skontaktować się z nami mailowo (iod@carnet.pl), korespondencyjnie lub osobiście w siedzibie spółki (dane kontaktowe administratora).

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

ODBIORCY DANYCH

Twoje dane mogą być przekazywane naszym partnerom, dostawcom, usługodawcom wyłącznie w celu wykonania i realizacji naszych usług w zakresie niezbędnym do wykonania danej czynności. W szczególności dane mogą być przekazywane:

 • dostawcom usług płatności on-line,
 • towarzystwom ubezpieczeniowym współpracującym z Car Net,
 • dostawcom usług księgowych, prawnych, informatycznych,
 • uprawnionym organom administracji publicznej (m.in., w zakresie postępowań mandatowych),
 • pozostałym podmiotom współpracującym z Car Net w zakresie realizacji i obsługi wynajmu pojazdów (np. warsztaty, brokerzy).

 

TWOJE PRAWA

Ze względu na fakt, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • żądania przeniesienia danych w odniesieniu do danych osobowych, które przekazałeś administratorowi i które przetwarzane są na podstawie umowy,
 • wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Ponadto przysługuje Ci prawo wniesienia prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych jest dobrowolne, choć konieczne by zawrzeć i w prawidłowy sposób zrealizować umowę. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe wykonanie umowy oraz realizacja celów opisanych w niniejszej klauzuli.

Reklama i budowa wizerunku w sieci:
Pozycjonowanie stron Widoczni

Formularz kontaktowy