Regulamin rezerwacji On Line CAR NET POLSKA


I. INFORMACJE OGÓLNE
Operatorem Systemu Rezerwacji samochodu/ów w portalu www.carnet.pl jest CAR NET POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, przy ul. Podmiejskiej 4, 62-800 Kalisz, wpisaną do KRS pod nr 0000385782 przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 510.000 zł opłacony w całości, NIP 6182134091, zwaną dalej „CAR NET POLSKA”.

Warunkiem korzystania z Systemu Rezerwacji w portalu www.carnet.pl jest akceptacja
wszystkich podanych niżej warunków Regulaminu rezerwacji On Line. Akceptacja stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązanie pomiędzy Użytkownikiem a CAR NET POLSKA. Klient jest uprawniony do nieodpłatnego kopiowania, odtwarzania i utrwalania treści Regulaminu rezerwacji On Line dla własnych potrzeb bez możliwości jego komercyjnego użytku.


II. DEFINICJE

Podane niżej pojęcia oznaczają:
1. System Rezerwacji - program umożliwiający Użytkownikowi wyszukiwanie:
a. Klas samochodów oraz dokonanie wyceny tych usług,
b. Możliwość skorzystania z dodatkowych usług oraz dokonanie wyceny tych usług,
2. Użytkownik - osoba korzystająca z Systemu Rezerwacji. Użytkownik może być także określany jako Najemca, Klient, Odbiorca.

3. Regulamin – Regulamin rezerwacji On Line.


III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. System Rezerwacji udostępniony jest przez CAR NET POLSKA. (2. Regulamin  określa reguły stanowiące prawne podstawy korzystania z Systemu Rezerwacji.
3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Systemu Rezerwacji, do przestrzegania Regulaminu.


IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA ZA KORZYSTANIE Z SYSTEMU REZERWACJI

1. Użytkownik oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i do zaciągania prawnie wiążących zobowiązań, zaś akceptując Regulamin przyjmuje odpowiedzialność za podejmowane czynności wynikające z korzystania z Systemu Rezerwacji.
2. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Systemu Rezerwacji w zakresie dokonywania złożenia rezerwacji na dostępne w portalu usługi opisane w Regulaminie wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, unikając jakichkolwiek działań pozaprawnych.
3. Zabrania się Użytkownikowi dokonywania rezerwacji z użyciem fałszywego lub cudzego nazwiska oraz dokonywania płatności za zarezerwowane usługi fałszywą bądź cudzą kartą kredytową, bez zgody właściciela karty kredytowej. Takie działania będą bezzwłocznie zgłaszane właściwym organom ścigania.


V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CAR NET POLSKA

CAR NET POLSKA dba o to, aby korzystanie z Systemu Rezerwacji odbywało się bez przeszkód technicznych ze strony Operatora Systemu Rezerwacji.

Z uwagi na możliwość wystąpienia podczas korzystania z Systemu Rezerwacji przeszkód technicznych, w szczególności: usterek, wad, przerw czy braku możliwości połączenia z Systemem Rezerwacji, CAR NET POLSKA zastrzega, że otrzymanie wyniku wyszukiwania, które nie zostanie następnie niezwłocznie potwierdzone przez CAR NET POLSKA dokonaniem rezerwacji w sprawnym i poprawnie działającym Systemie Rezerwacji, nie stwarza po stronie Klienta roszczenia o zawarcie umowy zarezerwowania samochodu lub innych usług.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe podane przez Użytkownika przetwarzane są przez Car Net Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Podmiejska 4 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z polityką prywatności dostępną na stronie internetowej.
2. Car Net Polska Sp. z o.o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych.
Możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@carnet.pl lub wyślij list na adres:
Car Net Polska Sp. z o.o.
Inspektor Danych Osobowych
ul. Podmiejska 4
62-800 Kalisz
3. Podczas składania rezerwacji Car Net Polska Sp. z o.o. udostępnia Użytkownikowi informację o przetwarzaniu danych przez Car Net Polska Sp. z o.o., z którą Użytkownik powinien zapoznać się przed przekazaniem swoich danych osobowych.
 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.).

 

 

Reklama i budowa wizerunku w sieci:
Pozycjonowanie stron Widoczni

Formularz kontaktowy